Medische info bedrijfs-/verzekeringsartsen etc.

Verzoeken medische informatie door bedrijfs- verzekeringsartsen et.

Regelmatig krijgen wij verzoeken van bedrijfs- en of verzekeringsartsen dan wel andere instanties binnen om medische informatie over een van onze ingeschreven patienten. Zulke aanvragen vallen nadrukkelijk onder het medisch beroepsgeheim. Dat houdt in dit geval in dat een dergelijke aanvraag vergezeld dient te gaan van een schriftelijke en ondertekende machtiging van u. Daarnaast moeten dergelijke aanvragen voldoen aan de privacy- en zorgvuldigheidsrichtlijnen die opgesteld zijn door de KNMG (Koninklijke Nederlansche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst). Dit alles ter bescherming van uw privacy. Het valt ons op dat in toenemende mate deze richtlijnen met de voeten worden getreden. (Dat neemt niet weg dat er gelukkig nog steeds een deel van de bedrijfs-/verzekeringsartsen is dit die alles wel keurig volgens de richtlijnen doen).

Verder valt het ons op dat veel arbodiensten of verzekeraars aangeven dat ze zo spoedig mogelijk antwoord willen hebben. Helaas is dat vaak niet mogelijk. Onze kerntaak is het verlenen van medische zorg en dat gaat in alle gevallen voor. Het schrijven van brieven met medische informatie naar arbodiensten/verzekeraars/advocaten of andere instanties die menen uw medische gegevens te moeten opvragen bij de huisarts valt daar zeker niet onder. Wij zijn dan ook in de meeste gevallen niet verplicht om deze informatie te leveren. Dat neemt niet weg dat wij dit vanzelfsprekend wel doen omdat u anders in de problemen kunt komen. De aanvrager dient er echter rekening mee te houden dat het in het algemeen even kan duren voordat hij/antwoord krijgt. Verder zullen wij de richtlijnen van de KNMG zo strikt mogelijk opvolgen dus ook hiermee dient de aanvrager rekening mee te houden. Daarnaast wordt het verstrekken van medische informatie niet vergoed door uw zorgverzekeraar, het is ten slotte ook geen medische zorg. De tijd die het ons kost om een verzoek om medische informatie in orde te maken wordt door ons dan ook in rekening gebracht bij de aanvragend verzekeringsarts dan wel bedrijfsarts.

Als een bedrijfsarts, verzekeringsarts of andere arts met een controlerende functie van plan is informatie over u bij ons op te vragen, wijst u hem/haar dan op het feit dat wij ons strikt houden aan de richtlijnen van de KNMG. Dit om nodig tijdverlies te voorkomen.

Het opvragen van medische gegevens door advocaten is vaak nog ingewikkelder. Indien uw advocaat van plan is medische gegevens bij ons op te vragen verzoeken wij u om dit eerst via een telefonisch consult met dokter van Loenen te bespreken wederom om misverstanden en onnodig tijdverlies te voorkomen.

Medische informatie aan personen zonder beroepsgeheim worden alleen bij grote uitzondering verstrekt en vanzelfsprekend uitsluitend in strikt overleg met u.

Er is een Gedragscode Verwerking Persoongegevens Financiële instellingen en een Protocol Verzekeringskeuringen waaraan verzekeraars en verzekeringsartsen (meestal medisch adviseurs genoemd in dit verband) zich in principe moeten houden. Deze Gedragscode alsmede het Protocol kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoonnummer 070-3338777. U kunt deze informatie ook via de website www.verzekeraars.nl downloaden. Daarnaast heeft de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) aanvullende regels waaraan met name de huisartsen en andere medisch specialisten die de gegevens verstrekken aan de aanvragende bedrijfs- of verzekeringsartsen, zich zullen houden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de KNMG, www.knmg.nl.